ЈП за стамбене услуге Мајданпек

Статус

Јавно предузеће за стамбене услуге је активно привредно друштво основано 23.03.1990. год од стране СО Мајданпек која је дефинисала послове и обавезе предузећа.

Мисија Јавног предзећа за стамбене услуге Мајданпек

Мисија предузећа је да се квалитетно врши одржавање заједничких делова стамбених зграда и пословних просторија. Резултат мисије је да становништву општине Мајданпек унапреди квалитет живота због чега је Јавно предузеће и основано.

Визија Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек

Визија предузећа је да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој делатности у складу са дефинисаним у Одлуци о оснивању предузећа.

Политика квалитета се састоји од следећих принципа:

 • Одговорност према друштвеној заједници изнад законских обавеза;
 • Одговорност према животној средини, безбедности и заштити здравља;
 • Испуњавање потреба и очекивања корисника у складу са најбољом праксом;
 • Доследно поштовање законитости у развоју и реализацији послова;
 • Подстицање развоја тимског рада;
 • Избор способних и поузданих партнера;
 • Ефикасност и ефективност иновативних процеса оријентисаних према корисницима;
 • Развој компететности, иновативности и партиципације запослених;
 • Подршка развоју струке и стицању нових знања;
 • Испуњавање потреба и очекивања корисника у складу са најбољом праксом.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања: активно учешће пословодства и радника у комуникацији са управницима стамбених заједница са којима већ имамо потписане уговоре о одржавању али и са упраницима стамбених заједница са којима планирамо потписивање уговора о одржавању као и са свим осталим корисницима наших услуга и решавање постојећих проблема.

Спроведене активности у области корпоративног управљања, наставља се раније успостављени систем управљања и сарадња између управе, надзорног одбора и осталих интересената унутар и изван педузећа.

Циљ Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек

Циљ је безбедно и конфорно коришћење стамбених зграда, да друштву у целини створимо квалитетније услове за становање као и да водимо рачуна о заштити животне средине.

Основни циљеви ЈП за стамбене услуге Мајданпек су:

 • унапређење квалитета становања и коришћења стамбених зграда;
 • да предузеће послује на одржив начин;
 • квалитет и функционална безбедност стамбених зграда.
  Кључне активности за достизање циљева, веће агажовање радника, побољшање техничке опремљености и пружање што квалитетнијег сервиса и што већи број склопљених уговора са стамбеним заједницама ради унапређења квалитета и безбедности становања.

Компаративне предности нашег предузећа у односу на конкуренцију

Компаративне предности нашег предузећа у односу на конкуренцију огледа се у нижој цени услуга, квалитету извршених услуга, пружању књиговодствених услуга стамбеним заједницама, квалификованој радној снази, ужој специјализацији послова и правовремености пружених услуга, те због тога очекујемо повећање обима и проширењу постојећег тржишта.

У складу са нашим капацитетима, наше активности су усмерене и на додатне послове, на постојећем тржишту, као што су веће санације кровова, пружању услуга на водоводу и канализацији а које нису у домену текућег већ инвестиционог одржавања. На тај начин се прилагођавамо захтевима и потребама корисника.